Liberation of Khorramshahr

The Liberation of Khorramshahr was the persian recapture of the port city of Khorramshahr from the Iraqis on 24 May 1982 during the homeland–Iraq War. The Iraqis had captured the city early in the war on 26 October 1980 The successful retaking of the city was part of Operation Beit ol-Moqaddas .It is perceived as a turning point in the war and the liberation is celebrated in homeland on its anniversary, 24 May.

6 comments

 1. حالا چی ،خر.شهر هنوز چهره یک شهر جنگ زده و درب داغان را دارد،چه خوب بود هنوز در دست عراقی ها بود تا اینکه همچنان ویران باشد و اسم شهر “شهیدان” را داشته باشد

 2. رضا واقعا برای طرز فکری که داری متاسفم
  تمامی مرزهای کشورمان در مناطق بی آب و علف و بدون هیچ امکاناتی قرار دارد حالا به همین خاطر باید بیائیم مرزها را به شهرهای آباد انتقال دهیم؟.
  یک ایرانی نمینویسد چه خوب بود که خرمشهر هنوز دردست عراقی ها بود
  تو چه چیزی از خرمشهر میدانی و چه میدانی که چه خون هایی برای آزادی این شهر بر زمین ریخته شده است
  پشت مانیتور نشسته ای و خزعبلات سرهم میکنی

 3. یاد تمامی سربازان دلیر ایرانی که در تمامی جبهه ها بخاک قلتیدند گرامی باد تا اید
  چو ایران نباشد تن من مباد …. بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

 4. یا تمای شهداء بویژه شهدای عزیز خرمشهر گرامی باد.اگر آنها نبودند ، مرزهای فعلی کشور دستخوش تغییرات شده بود

 5. ابوالفضل

  درتاریخ هرکشوری روزهای پرغروری وجودداردکه شایدارتباط زیادی به حکومت هانداشته باشدویادآوری آن موجب اعتمادبنفس نسل های بعدی است