Actresses that went bald for their role

[GARD]

Snap311

9. Azadeh Zarei

she was born 1989 is an television and cinema actress. She is a graduate of directing and She was also Secretary Scene for a few films.

[GARD]2 comments

  1. با توجه به اینکه فیلم هایی که این هنرمندان با سر تراشیده و بدون روسری در انها ظاهر شده اند ایراد شرعی نداشته و در ایران نمایش داده شده است ، زنان هموطن میتوانند در استانه گرمای تابستان برای فرار از گرما سر خود را بتراشند تا مجبور نباشند روسری سر کنند .

  2. اگر ممکن هست این عکس ها را بردارید بخصوص این عکس اولی آزاده خانم را که در حال پاک کردن بینی مبارک هست. شاید نظام وظیفه و یا سازمان امور زندان ها از این عکس ها بجای کندور استفاده کنند.